UDK  616.716-001.48-089                               

            617-089

ISSN 2466-2992 (Online) (2015) br.2, p.12-14

COBISS.SR-ID 221119244MIKROHIRURŠKI TRETMAN TRAUME STENSENOVOG (STENONOVOG)  KANALA – PRIKAZ SLUČAJAAlek J.Račić, Zdravko Petković, Milan Stojičić

Klinički Centar Srbije, Beograd – Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgijuSAŽETAK:


Pacijent, 27 godina star, pretrpeo je povredu lica lancem motorne testere, prilikom koje je presečen Stensen-ov (Stenon-ov) kanal, pa je pljuvačka oticala kroz i u tkivo lica. Mikrohirurška rekonstrukcija parotidne pljuvačne žlezde učinjena je uz upotrebu mikrokatetera, gde je učinjena anastomoza područja gde je došlo do diskontinuiteta Stenonovog kanala. Mikrokateter je sproveden u usnu duplju i fiksiran u regiji papile Stenonovog kanala, prateći normalni put izlivanja pljuvačke. Nakon 15 dana mikrokateter je izvađen iz kanala, a normalna funkcija derivacije pljuvačke iz kanala, kao i korektni anatomski odnosi su uspostavljni zahvaljujući preciznom mikrohirurškom radu.Korespondencija/Corespondence:

Alek J. Račić, PhD

Serbian Clinical Centre, Belgrade – Clinic for plastic and reconstructive surgery

E mail: alekjr@hotmail.com

Rad primljen: 04.11.2015

Rad prihvaćen: 08.12.2015.

Elektronska verzija objavljena: 01.02.2016.

Izadnje 2015-2 / rad 2.

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi