UDK  616-083.98(497.11)         

ISSN 2466-2992 (Online) (2016) br.2, p. 34-46

COBISS.SR-ID 36302089


TRIJAŽA NA PRIJEMU POZIVA

U ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠTatjana Mićić1, Tatjana Rajković1, Saša Ignjatijević1, Dušica Janković1, Ivana Ilić1, Milan Elenkov2

1Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš, 2Opšta bolnica PirotSažetak:


Dispečerski centar predstavlja prvu kariku u lancu pružanja hitne medicinske pomoći. Trijaža je medicinski postupak kojim se povređeni ili oboleli svrstavaju u trijažne kategorije prema stepenu hitnosti, radi što efikasnijeg pristupa i adekvatne pomoći. Pozivi mogu biti prvog, drugog ili trećeg reda hitnosti. Poziv prvog reda hitnosti označava pacijente koji su vitalno ugroženi i kojima je neophodna stručna medicinska pomoć u najkraćem mogućem roku. Pozivom drugog reda označeni su pacijenti čiji simptomi ukazuju na poremećaj zdravstvenog stanja  koji  posredno može da dovede do ugrožavanja života. Pozivom trećeg reda hitnosti označeni su pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti i koji se žale na tegobe vezane za osnovnu bolest, koji uzimaju već određene lekove i trenutno ne mogu da odu kod svog lekara. Svi ovi redovi hitnosti su uslovni. Cilj rada je analiza rada efikasnosti trijaže na prijemu poziva, radi poboljšanja iste. Analiziran je slučajni uzorak lekarskih poziva, iz koga je izdvojeno 1000 poziva u 2015godini. Upoređivan je red hitnosti koji je zaokružio lekar na prijemu poziva sa stvarnim stanjem pacijenta, na osnovu objektivnog pregleda lekara na terenu. Od 1000 poziva, kao prvi red hitnosti primljeno je 104 poziva (10,4%), kao drugi red hitnosti 254 (25,4%) i kao treći red 642 (64,2%). Analizirana je raspodela pacijenata koji su pogrešno trijažirani kao prvi red hitnosti prema objektivnom nalazu, životnom dobu i tegobama. Od poziva koji su primljeni kao drugi red hitnosti (254), pravilno je procenjeno 111 (43,7%), a greška u redu hitnosti napravljena je kod 143 pacijenta (56,3%). Od poziva koji su primljeni kao treći red hitnosti (642), procena lekara na prijemu se poklapa sa objektivnim stanjem na terenu u 606 slučajeva (94,4%), a ne podudara se kod 36 pacijenata (5,6%). Od ispitivanog uzorka od 1000 poziva, lekar na prijemu pravilno je procenio red hitnosti kod 766 pacijenata (76,6%), dok  kod 234 pacijenta (23,4%), red hitnosti nije bio ispravno procenjen. Kod pacijenata koji su pogrešno trijažirani, u 193 slučaja (82,48%) radilo o nadtrijaži, a u 41(17,52%) o podtrijaži. Uzroci netačnog određivanja reda hitnosti su brojni, a posledice direktne i indirektne. Naši lekari na prijemu poziva odgovorno i u visokom procentu (76,6%) uspešno vrše trijažu. U isto vreme, 23,4% pogrešno trijažiranih pacijenata predstavlja značajan problem, koji bi se mogao ublažiti edukacijom pacijenata, dodatnim treningom lekara, uvođenjem protokola  za prijem poziva i drugom zakonskom regulativom..


Ključne reči: prijem poziva, trijaža, red hitnosti, procena.Korespondencija/Corespondence:


Tatjana MIĆIĆ

Emergency Medical Service NišNiš,Serbia

e-mail: tanjamcc@yahoo.com

Izdanje 2016-2 / rad 3.

SRP / ENG

Početna Home
Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailShare on LinkedIn
PODELI

Svi radovi >

Radovi